SIA "Alūksnes slimnīca"

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  ALŪKSNES SLIMNĪCA

Vienotais reģistrācijas Nr.40003252612, Pils  ielā 1, Alūksnē, LV – 4301, Norēķinu banka -  SEB banka, Bankas kods UNLALV2X, LV 26 UNLA 0025 0041 3052 3, Tālr. 64307145, e-pasts  aluksnes_slimnica@inbox.lv

                                                                                  

 

VALSTS APMAKSĀTO AMBULATORO PAKALPOJUMU PACIENTU  LĪDZMAKSĀJUMI (pacientu iemaksas)  no 2016.gada 1.janvāra

Izstrādāts pamatojoties uz  LR MK 17.12.2013. noteikumi Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”

Latvijā valsts garantēto medicīnisko palīdzību saņem:

 

ü  Latvijas pilsoņi

ü  Latvijas nepilsoņi

ü  Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņi, kuri uzturas Latvijā sakarā ar nodarbinātību vai kā pašnodarbinātas personas, kā arī viņu ģimenes locekļi

ü  ārzemnieki, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā (ĀB ieskanēt pasi un uzturēšanās atļauju)

ü  bēgļi un personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss

ü  aizturētie, apcietinātie un ar brīvības atņemšanu notiesātās personas

ES un EEZ pilsoņiem,

sniedzot neatliekamo  medicīnisko palīdzību

 

Pakalpojums

Pacienta iemaksa

Ar  EVAK vai E karti

Bez  EVAK

1.

Par ārsta ambulatoru apmeklējumu

4.27

4.27

4.27 + cena pēc MK tarifiem

2.

Par ārstēšanos Dienas stacionārā

7.11

7.11

7.11 + cena pēc MK tarifiem

3.

Par  ambulatori veiktu EKG

1.42

1.42

1.42+ cena pēc MK tarifiem

4.

Par  ambulatori veiktu  RTG

2.85

2.85

2.85 + cena pēc MK tarifiem

5.

Par  katru ambulatori  vai DS veiktu operāciju

4.27

4.27

4.27 + cena pēc MK tarifiem

6.

Par  ambulatori veiktu  ultrsonogrāfiju

4.27

4.27

4.27 + cena pēc MK tarifiem

7.

Par CT bez kontrastvielas

14.23

14.23

14.23 + cena pēc MK tarifiem

8.

Par CT ar kontrastvielu

21.34

21.34

21.34 + cena pēc MK tarifiem

 

Ø  Personām, kas atbrīvotas no pacienta maksājumiem

Izziņas, ar derīguma termiņu, kopiju pievienot pacienta kartei vai ieskanēt ĀB

Ø  ES un EEZ pilsoņiem

pacienta kartei pievienot E kartes un personas dok. kopiju vai ieskanēt ĀB

Ø  Ukrainas  iedzīvotājiem,

Ø  Ukrainas pilsoņiem ar termiņuzturēšanās atļauju

sniedzot neatliekamo palīdzību, jāmaksā visi pacienta maksājumi un pacienta kartei jāpievieno  Ukrainas iedzīvotāja pases kopija vai jāieskanē ĀB

 

No pacienta iemaksas  atbrīvotās  pacientu kategorijas:

11

bērni vecumā līdz 18 gadiem

12

politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalīb­nie­ki

13

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas

14

valsts sociālās aprūpes centru un pašvaldību pansionātu (centru) aprūpē esošās personas

15

trūcīgās personas

59

I grupas invalīdi

92

NMPD darbinieks

84

orgānu donori

101

Patvēruma meklētāji

107

protestu laikā UKRAINĀ cietušās personas ārstēšana

 

LR Aizsardzības ministrija, Iekšlietu ministrija un Tieslietu ministrijas ieslodzījumu iestādes sedz pacienta maksājumus:

 

17. Aizsardzības ministrija:

ü  profesionālā militārā dienesta karavīriem, militārajiem darbiniekiem, kā arī atvaļinātajiem karavīriem, ja ir NBS Medicīnas dienesta Norīkojums ( kas nav nosūtījums ), jo plāna pacientiem ir vajadzīgs arī nosūtījums no ģimenes ārsta

 

18. Iekšlietu ministrija:

ü  Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām  ar speciālām dienesta pakā­pēm, obligāti  uzrādot Darbinieka veselības karti ar derīguma termiņu (ieskanēt ĀB)

ü  patvēruma meklētājiem, kā arī ārzemniekiem, kuri aizturēti Imi­grācijas likumā noteiktajā kārtībā (izņemot neatliekamo palīdzību, kuru apmaksā no veselības aprūpei paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem)., ja šo personu veselības aprūpe ir apdrošināta, veselības aprūpes izdevumus sedz apdrošinātājs

     

19. Tieslietu ministrija:

ü  personām, kuras atrodas Ieslodzījuma vietu pārvaldes pakļautībā esošajās brīvības atņemšanas iestādēs (97. pacientu grupa)

 

         Veicot CT izmeklējumu bez kontrastēšanas, kam seko izmeklējums ar kontrastēšanu,  jāmaksā  tikai  attiecīgo manipulāciju ar kontrastēšanu. 

  

Valstis, uz kurām attiecas Eiropas Savienības normatīvie akti:

 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija,  Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Lielbritānija un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karaliste, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija un Zviedrija

 

Eiropas ekonomiskās zonas (EEZ) dalībvalstis:

visas ES valstis un Norvēģija, Īslande, Lihtenšteina, Šveice